Ενίσχυση των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και των ευρωπαϊκών αξιών στη νεολαία μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων: η περίπτωση του προγράμματος Jean Monnet IncludU

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν γίνει ευρέως αποδεκτά ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα για την καλλιέργεια δημοκρατικών και πολυπολιτισμικών ικανοτήτων σε μαθητές και φοιτητές. Εξάλλου, η κρίση των προσφύγων στην Ευρώπη έχει τονίσει την ανάγκη ενίσχυσης των ευρωπαϊκών θεμελιωδών αξιών και των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Η μελέτη αυτή στοχεύει στην εξέταση και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων έργων στα σχολεία σχετικά με την ευαισθητοποίηση των μαθητών για τις ευρωπαϊκές θεμελιώδεις αξίες και τη βελτίωση των διαπολιτισμικών τους δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο του έργου Jean Monnet IncludU, η έρευνα αξιολόγηση την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, της ισότητας, της αμοιβαίας κατανόησης και ένταξης. Μέσω της στατιστικής ανάλυσης, η έρευνα αυτή τεκμηριώνει και αξιολογεί την απόδοση του προγράμματος Jean Monnet IncludU για την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών και την ενίσχυση των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.

Downloads icon Μεταφόρτωση της έρευνας (τύπος αρχείου .pdf)