Ο Ακαδημαϊκός Συντονιστής ζήτησε από τους καθηγητές των συμμετεχόντων σχολείων να υποβάλουν συστάσεις για προτάσεις για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με την εισαγωγή του θέματος των Ευρωπαϊκών Σπουδών στα προγράμματα σπουδών που θα συνταχθούν και θα διαβιβαστούν στο Υπουργείο Παιδείας.

Οι συστάσεις τους είναι οι εξής:

• Ενσωμάτωση διαδραστικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων σε ευρωπαϊκά θέματα στα προγράμματα διδασκαλίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σχετικά μαθήματα όπως η ευρωπαϊκή ιστορία και ο πολιτισμός.

• Η ενσωμάτωση ευρωπαϊκών διεπιστημονικών προγραμμάτων καθώς και επιπλέον μαθήματα σχετικά με την ΕΕ θα μπορούσε να αποτελέσει τον κατάλληλο τρόπο για την εισαγωγή των φοιτητών του Λυκείου σε θέματα της ΕΕ.

• Αναδιοργάνωση του διδακτικού υλικού και της μεθοδολογίας που βασίζεται σε ένα κοινό ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πλαίσιο για την ενσωμάτωση θεμάτων, κεφαλαίων, βιβλίων και μαθημάτων πολιτικών επιστημών και ευρωπαϊκών σπουδών.

• Ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων εκτός προγράμματος σπουδών για την ενίσχυση των κοινωνικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των μαθητών πρέπει να ενσωματωθεί στο κοινό ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πλαίσιο.

• Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για την αξία, τη μεθοδολογία και το υλικό των ευρωπαϊκών σπουδών είναι απαραίτητη για την επαρκή εισαγωγή των θεμάτων της ΕΕ στην εκπαίδευση.