Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Jean Monnet IncludU εστιάζει σε θεμελιώδεις αξίες ισότητας, ανεκτικότητας και μη-διάκρισης της Ε.Ε και έχει ως στόχο να εξοικειώσει τους μαθητές με τις αξίες αυτές μέσω διαδραστικών και βιωματικών εργαστηρίων καθώς και καινοτόμων εκπαιδευτικών υλικών που συνδυάζουν ΤΠΕ, παιχνίδια, τέχνη και ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών.

Το IncludU επίσης, είναι σχεδιασμένο για να δημιουργήσει ένα διαδραστικό περιβάλλον μάθησης όπου τα πανεπιστήμια, τα λύκεια από διάφορες περιοχές της Ελλάδα, οι νεανικές ΜΚΟ, οι δήμοι, οι περιφερειακές αρχές, οι πολιτιστικοί οργανισμοί, οι καλλιτέχνες, οι εθελοντές και οι μαθητές θα προωθήσουν τη δημιουργία σημείων επαφής μέσα στα σχολεία, τα οποία με την σειρά τους θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές για τη διάδοση αξιών και γνώσης που αποκτήθηκαν έναντι των τοπικών κοινωνιών τους.

Επιπλέον, το πρόγραμμα Jean Monnet IncludU θα συνδέσει άτομα της τρίτης ηλικίας και μετανάστες που έχουν βιώσει τις επιπτώσεις της διάκρισης και της μετατόπισης με νέους με σκοπό την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τη σημασία μίας Ανοιχτής και Δημοκρατικής Ευρώπης.

Στόχοι - δραστηριότητες - κύρια αποτελέσματα και αντίκτυπος συμπεριλαμβανομένων των δεικτών απόδοσης

Στόχοι

Το πρόγραμμα στοχεύει να:

 • ευαισθητοποιήσει σχετικά με τις αξίες της Ε.Ε και τις πολιτικές ένταξης,
 • βοηθήσει τους νέους να αποκτήσουν κοινωνικές, πολιτικές και διαπολιτισμικές ικανότητες από κοινού με δεξιότητες ένταξης,
 • προωθήσει το διαπολιτισμικό διάλογο μέσω διαδραστικών και βιωματικών μορφών μάθησης,
 • υποστηρίξει τη συμμετοχική εκπαίδευση και τις ίσες ευκαιρίες για όλους τους νέους,
 • ενισχύσει την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών,
 • προωθήσει τη μάθηση μέσω ομοτίμων και την ανταλλαγή και διάδοση των ορθών πρακτικών στα σχολεία και προς την κοινωνία,
 • αναπτύξει συνέργειες με διαφορετικό επίπεδο και είδος εκπαίδευσης πάνω σε θέματα και αξίες της Ε.Ε,
 • προκαλέσει την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε μία ποικιλία ιδρυμάτων και φορέων χάραξης πολιτικής,
 • διαδώσει πληροφορίες πάνω σε ζητήματα της Ε.Ε και να αναπτύξει καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό και εργαλεία για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των νέων προκειμένου να τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα την Ε.Ε και τις βασικές πολιτικές και αξίες της,
 • επεξεργαστεί προτάσεις που έχουν απευθυνθεί στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής προκειμένου να τους ενεργοποιήσει προς τη διάσταση της συμμετοχικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος,
 • παρακινήσει μαθητές να γίνουν πολλαπλασιαστές των αξιών της Ε.Ε μέσα στα σχολεία και τις τοπικές τους κοινωνίες.

Η ομάδα του έργου θα ακολουθήσει μία διεπιστημονική, καινοτόμο και διαδραστική προσέγγιση για να καταστήσει τα μαθήματα της Ε.Ε και τι αξίες πιο ελκυστικά για τους νέους.